Logistics


Logistics Management สำคัญต่อธุรกิจอย่างไร?

Logistics Management – โลจิสติกส์ (Logistics) ได้เข้ามาเป็นสิ่งสำคัญในชิวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และถ้าจะให้พูดถึงความสำคัญของโลจิสติกส์กับธุรกิจในยุคปัจจุบัน เรามาเข้าใจกับความหมายสั้นๆ เข้าใจง่ายของโลจิสติกส์ดังนี้

โลจิสติกส์ (Logistics) คือ ระบบการบริหารจัดการเพื่อลำเลียงสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยขั้นตอนและวิธีการต่างๆ หรือจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค

Logistics Management

การบริหารจัดการโลจิสติกส์ มีความสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบันกลุ่มธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันที่สูง และแน่นอนจะมีแนวโน้มที่จะสูงขื้นอีกเรื่อยๆ ในอนาคต อีกทั้งยังมีการเปิดการค้าเสรี ทำให้การค้า การทำธุรกิจ ไร้พรหมแดนยิ่งขึ้น ซึงจากปัจจัยเหล่านี้ทำให้ภาคธุรกิจต้องยกระดับความสามารถของตัวเองในการบริหารจัดการ ให้ตอบโจทย์ของลูกค้าที่เข้ามา และครองความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะ การลดต้นทุน และการเพิ่มมูลค่า ถ้ามองจากหลักการ 2 ข้อนี้ สิ่งที่เป็นตัวแปรสำคัญที่กลุ่มธุรกิจจะต้องคำนึงถึง คือ